Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P201PROE - THÁP XÚC XẮC

THÁP XÚC XẮC

Đề bài: Hutpee mua rất nhiều xúc xắc về nhà để chơi cờ cá ngựa với Meii. Nhưng mà Meii đã chán chơi cá ngựa nên không chơi cùng Hutpee nữa, cậu buồn lắm. Thế là cậu bày ra trò mới để vừa có thể chơi với Meii, vừa tận dụng được đống xúc xắc kia.

Hutpee xếp các con xúc xắc chồng lên nhau thành 1 tháp. Khi các con xúc xắc chồng lên nhau thì chỉ có thể thấy được 4 mặt chấm xung quanh của từng con xúc xắc (trừ con xúc xắc trên cùng có thể thấy được 5 mặt chấm). Meii sẽ đếm xem chồng xúc xắc Hutpee vừa xây lên có tổng số chấm các mặt được nhìn thấy là bao nhiêu.

Nhưng thế thì dễ quá nên Hutpee sẽ đưa ra một con số x nào đó, và đố Meii rằng liệu có thể xây được tháp xúc xắc với tổng số chấm các mặt nhìn thấy đúng bằng x không ?

Input: Dòng đầu tiên là số nguyên T là số bộ test (1 <= T <= 1000)

Dòng tiếp theo là T số nguyên x (0 <= x <= 1018)

Output: Gồm T dòng, mỗi dòng kiểm tra xem liệu với số x tương ứng thì có thể xây tháp xúc xắc mà tổng số chấm của các mặt nhìn thấy được đúng bằng x hay không: nếu có thể xây được thì in YES, không thể xây thì in NO.

Example:

INPUT

OUTPUT

4

10 20 30 40

NO

YES

YES

NO


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2020-08-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM64 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.