Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P201PROB - Trung vị

Time limit: 1s

Okami có 1 số nguyên dương S và 1 mảng gồm N số nguyên dương (N lẻ).

Trong 1 thao tác, anh có thể tăng hoặc giảm 1 phần tử bất kỳ trong mảng. Tính số lần biến đổi ít nhất để trung vị của mảng bằng S.

Trung vị của 1 mảng có độ dài lẻ là giá trị của phần tử nằm chính giữa sau khi được sắp xếp

Ví dụ: trung vị của mảng 3,2,3 là 3 vì nếu chúng ta sắp xếp mảng này, chúng ta sẽ nhận được 2,3,3 và 3 là phần tử nằm chính giữa.

Input

  • Dòng đầu gồm 2 số nguyên N, S(1 <= N <= 2*10^5 – 1,1 <= S <= 10^9).
  • Dòng thứ 2 gồm N số nguyên a1,a2,…,an(1 <= ai <= 10^9).
  • Dữ liệu đảm bảo N luôn là số lẻ.

Output

  • Gồm 1 số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Examples

Input

Output

3 8

6 5 8

 

2

Giải thích: chúng ta sẽ mất 2 phép biến đổi để tăng 6 lên 8. Và ta có dãy sau khi biến đổi là 8,5,8 – dãy có trung vị bằng 8


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2020-08-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM64 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.