Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P201PROA - Burnside

Problem A: Burnside

Time limit: 1s

Bạn có 1 khối lập phương và N loại màu sơn. Mỗi loại màu sơn có số lượng là a_i. Đếm số cách tô màu lên hình lập phương sao cho mỗi mặt chung một cạnh có màu khác nhau. Hai cách tô màu được coi là giống hệt nhau nếu một khối có thể xoay ra khối kia.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N (1 <= N <= 1000), số lượng các loại sơn.

Dòng thứ hai chứa N các giá trị, đại diện cho số lượng của mỗi loại màu.

Output

Một dòng duy nhất in ra kết quả của bài.

Example

Input

Output

8

1 1 1 1 1 1 1 2

 

945


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2020-08-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.