Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P194PROJ - Problem J - Vẻ đẹp của xâu

Hôm nay Yukiho được thầy giao một bài tập về xâu khá hay muốn giới thiệu với mọi người. Đề bài như sau: “ Cho một xâu S có độ dài N chỉ gồm kí tự ‘a’, ‘b’. Vẻ đẹp của xâu là xâu con (xâu gồm các phần tử liên tiếp của S) dài nhất chỉ gồm các chữ cái giống nhau.

Cho K lần biến đổi kí tự (từ ‘a’ thành ‘b’ hoặc ngược lại) tìm vẻ đẹp lớn nhất mà xâu S có thể đạt được.”

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và K (1 ≤ N ≤ 105, 0 ≤ K ≤ N).

Dòng thứ hai chứa xâu S (có độ dài N chỉ gồm kí tự ‘a’, ‘b’)

Output

Vẻ đẹp lớn nhất có thể của xâu S.

Example

Input:
4 2
abba

Output:
4

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-03-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.