Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P194PROC - Problem C - Super Hexagon

Bạn được cho một góc ang. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm N là số đỉnh của đa giác đều biết đa giác đó tồn tại ba đỉnh a, b và c của đa giác (chúng có thể không liên tiếp) với góc abc  = ang và N nhỏ nhất có thể. Dữ liệu được đảm bảo rằng nếu câu trả lời tồn tại thì nó không vượt quá 998244353.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên T (1 ≤ T ≤ 180) - số lượng truy vấn.

T dòng tiếp theo chứa một số nguyên ang (1 ≤ ang ≤ 180) - được đo bằng độ.

Output

Đối với mỗi truy vấn, in một số nguyên N (3 ≤ N ≤ 998244353) - số đỉnh tối thiểu có thể có của đa giác đều hoặc -1 nếu không có đa giác đều thỏa mãn.

Example

Input:
4
54
50
2
178

Output:
10
18
90
180

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-03-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.