Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P193SUMI - Trò chơi với những viên đá

Time limit : 1s .

Leviz và Haley đang chơi một trò chơi nhỏ về những viên đá.

Ban đầu , có n cọc đá , cọc thứ i có chứa ai viên đá . Hai người chơi thay phiên nhau thực hiện trò chơi , Leviz là người chơi đầu tiên . Trên mỗi lượt chơi , người chơi chọn một cọc không trống và loại bỏ chính xác 1 viên đá ra khỏi cọc . Một người chơi sẽ thua nếu tất cả các cọc đều trống trước lượt của mình hoặc nếu sau khi gỡ đá, hai cọc (có thể trống) chứa cùng một số lượng đá . Giả sử rằng cả hai người chơi đều chơi tối ưu, ai sẽ là người thắng trò chơi ?

Xét một ví dụ:

Với n = 3 và số đá của các cọc là a1  = 2, a2 ​​= 3, a3  = 0. Lượt chơi đầu tiên , không thể chọn cọc rỗng, vì vậy Leviz có hai lựa chọn: cọc thứ nhất và cọc thứ hai. Nếu anh ấy chọn cọc đầu tiên thì các cọc đá sẽ là [1,3,0] và đó là lựa chọn  tốt. Nhưng nếu anh ấy chọn cọc thứ hai thì các cọc đá sẽ là [2,2,0] và anh ấy ngay lập tức thua. Vì vậy, lựa chọn tốt duy nhất cho anh ấy là chọn cọc đá đầu tiên.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n (1 ≤  n ≤  105 )- số lượng cọc đá .

Dòng thứ hai chứa n số nguyên a1 , a2 ,…. an (0  ≤  an  ≤ 109 ) – cọc thứ i có chứa ai viên đá.

Output

In ra dòng chữ “ Leviz ” nếu Leviz  sẽ thắng hoặc “ Haley ” nếu  Haley sẽ thắng.

Example

1

0

 

Haley

3

2 3 1

 

Leviz

2

2 2

 

Leviz


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.