Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P193SUMC - Bữa tiệc

Time limit: 1s

Có N người tham gia bữa tiệc sinh nhật của Okami. Sau đó, những người không có bạn bè trong bữa tiệc đã rời đi. Sau đó, những người có chính xác 1 người bạn trong số những người ở lại cũng rời đi. Sau đó, những người có chính xác 2, 3, ...,  n  - 1 người bạn trong số những người ở lại trước khi họ rời đi, cũng làm như vậy.

Số lượng người tối đa có thể ở lại bữa tiệc cuối cùng là bao nhiêu?

Input

-         Dòng đầu tiên ghi số nguyên T (1 <= T <= 10^5) – số lượng test.

-         T dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 1 số nguyên N (1 <= N <= 10^18).

Output

-         Đối với mỗi test case, in ra 1 số nguyên duy nhất trên 1 dòng riêng biệt là kết quả của bài toán.

Example

Input

Ouput

2

1

5

0

3


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.