Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P193PROJ - Problem J - Tam Giác

Xác định xem có thể tạo được 1 hình tam giác với độ dài cạnh cho trước bằng cách cắt hình chữ nhật đã cho bằng 1 đường thẳng duy nhất?

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên a, b (0 < a, b < 109) – độ dài 2 cạnh hình chữ nhật.

Dòng thứ 2 chứa 3 số nguyên x, y, z (0 < x, y, z < 109) – độ dài 3 cạnh tam giác.

Output

In ra “YES” nếu có thể tạo được hình tam giác, ngược lại, in ra “NO”.

Example

Input
8 6
6 8 10

Output
YES

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-03-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.