Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P193PROI - Problem I - Hacker

Hacker X đột nhập vào hệ thống dữ liệu của một công ty startup nhằm đánh cắp bí mật kinh doanh. Anh gặp phải đoạn code bằng Python như sau:

def value(key, stamp):
  temp = []
  for i in range(len(key)):
    if key[i] < stamp:
      if i == 0 or key[i - 1] >= stamp:
        temp.append(1)
      else:
        temp[-1] += 1
  if not temp or min(temp) != max(temp):
    return 0
  else:
    return len(temp)

def verify(key, stamp):
  return value(key, stamp) == maximum_value(key)

Sau một lúc mò mẫm, X đã tìm ra được một key. Đó là một dãy số mà các phần tử là các số nguyên dương đôi một khác nhau và có giá trị không vượt quá 109. Nhưng X lại chưa tìm được đoạn mã của hàm maximum_value(), nên anh chưa biết phải chọn giá trị của stamp như thế nào để hàm verify() trả về giá trị True. Mặc dù vậy dựa vào tên hàm, X phỏng đoán giá trị của stamp thoả mãn khi hàm value(key, stamp) đạt giá trị lớn nhất. X quyết định tìm giá trị stamp đó. Tuy nhiên CPU của máy đang hoạt động 100% nên X cần sự trợ giúp từ cộng sự của mình.

Bạn trong vai trò là cộng sự của X, hãy giúp anh ấy một cách nhanh nhất có thể!

Input

Dòng đầu tiên gồm một số tự nhiên N (2 ≤ N ≤ 105) là số lượng phần tử của key.

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A1, A2, …, AN (1 ≤ Ai ≤ 109, Ai ≠ Aj với i ≠ j) biểu thị dãy số của key.

Output

Một dòng duy nhất là giá trị của stamp thoả mãn hàm value(key, stamp) đạt giá trị lớn nhất. Nếu có nhiều giá trị thoả mãn, in ra giá trị nhỏ nhất.

Example

Input
2
1 2

Output
2
Input
3
1 3 2

Output
3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-03-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.