Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P193PROF - Problem F - Phân đoạn

Cho n phân đoạn nằm trên một đường thẳng. Điểm đầu mút của các phân đoạn đều phân biệt. Đối với mỗi phân đoạn bạn hãy tính số lượng phân đoạn mà nó chứa.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n duy nhất (1 ≤ n ≤ 200000) - số lượng phân đoạn.

n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên li, ri (-109 ≤ li < ri ≤ 109) - tọa độ đầu mút  bên trái và bên phải của phân đoạn thứ i. Tất cả các đầu mút đều phân biệt.

Output

In ra n dòng. Dòng thứ i chưa một số nguyên là số lượng phân đoạn mà phân đoạn thứ i chứa.

Example

Input
4
1 7
2 9
3 8
4 5

Output
1
2
1
0

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-03-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.