Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P193PROC - Problem C - Độ phức tạp

Độ phức tạp của một từ được xác định bằng số lượng chữ cái riêng biệt có trong từ đó. Ví dụ, từ “thanh” có độ phức tạp 4, còn từ “xuan” có độ phức tạp 4. Là 1 con người đơn giản, TT chỉ thích những từ có độ phức tạp 1 hoặc 2. TT có một viên tẩy ma thuật, có thể xóa 1 chữ cái bất kỳ dù nó có được viết bằng loại mực gì.

Bạn của TT đã viết ra giấy 1 từ, và TT muốn biến nó thành 1 từ mà TT thích. Hãy giúp TT tính toán số lần tối thiểu cần sử dụng viên tẩy ma thuật để biến từ trên giấy thành 1 từ có độ phức tạp tối đa là 2.

Input

Một dòng chứa chuỗi ký tự S (0 < |S| < 105) chỉ bao gồm các chữ cái tiếng anh viết thường 'a' - 'z', là từ mà bạn của TT đã viết lên giấy.

Output

Một số nguyên duy nhất là số lần tối thiểu mà TT cần sử dụng viên tẩy ma thuật.

Example

Input:
thanh

Output:
2

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-03-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.