Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P193PROA - Problem A - Trung bình cộng

Hôm nay, cả lớp được thầy giáo dạy về trung bình cộng của 2 số. Vốn thông minh nên nó quá dễ dàng và nhàm chán đối với Okami. Để cậu ngồi yên, không quậy phá trong lớp, thầy đã đưa ra một dãy gồm N số nguyên dương và đố cậu tìm độ dày dãy con liên tiếp có trung bình cộng lớn nhất, nếu có nhiều dãy thỏa mãn thì đưa ra độ dài lớn nhất.

Các bạn hãy giúp Okami có thể kiếm được phần thưởng của thầy nhé!

Input

Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 105) là độ dài dãy số.

Dòng thứ hai gồm N số nguyên dương Ai (0 ≤ Ai ≤ 109) là các phần tử trong dãy số của thầy giáo.

Output

Gồm 1 số nguyên dương duy nhất là kết quả của bài toán.

Example

Input
5
6 1 6 6 0

Output
2

Giải thích: dãy thỏa mãn là {6, 6}.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-03-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.