Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P192SUMH - Sinh nhật của Unnie

Time limit: 2s

Sắp tới là sinh nhật của Unnie và Oppa muốn chuẩn bị cho Unnie thật nhiều kẹo để cả hai cùng ăn. Oppa có m chiếc hũ thần bí, mỗi ngày trong chiếc hũ sẽ xuất hiện một số kẹo ngẫu nhiên và Oppa sẽ chọn một hũ và lấy hết chỗ kẹo trong đó và để dành cho Unnie. Nhưng nếu Oppa lấy một hũ kẹo trong hai ngày liên tiếp thì tất cả chúng sẽ bị biến thành lá cây hết, Oppa muốn để thật nhiều nhiều kẹo cho Unnie nên muốn nhờ các bạn giúp cách.

Biết số kẹo trong mỗi hũ trong n ngày, hỏi Oppa có thể để dành nhiều nhất là bao nhiêu chiếc kẹo.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số mn (1 ≤ n, m ≤ 5000) là số hũ kẹo và số ngày Oppa để dành kẹo.

Tiếp theo là n dòng, mỗi dòng gồm m số nguyên ứng với số kẹo trong mỗi hũ trong n ngày.

(Các số nguyên có giá trị không quá 106)

Output

Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán, dữ liệu đảm bảo kết quả ở trong phạm vi số nguyên 32 bit.

Example

 

Input

Output

2 5

9 5

3 8

5 1

7 4

3 5

29

 

Giải thích : Số kẹo lấy từng ngày là: 9 + 8 + 5 + 4 + 3 = 29

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.