Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P192SUMG - Vùng bí mật

Để thực hiện “nhiệm vụ” của mình, Ivy phải chia lẻ các cỗ máy của mình ra các vùng khác nhau, các vùng này vừa phải đảm bảo đủ bí mật để tránh khỏi con người, vừa khắc nghiệt để ngăn con người trụ lại lâu dài, và cũng vừa phải hợp lý để hiệu suất thực hiện nhiệm vụ được tăng lên tối đa.

Sau nhiều thí nghiệm, cô đã rút ra kết luận: trên một vùng bí mật có một ngày dài n phút, vùng đó được coi là lý tưởng khi tồn tại một giá trị k (1 ≤ k ≤ n-1) sao cho mỗi phút thuộc k phút đầu tiên có nhiệt độ âm và mỗi phút thuộc n-k phút còn lại có nhiệt độ dương (không phút nào có nhiệt độ đúng bằng 0 cả).

Độ phù hợp của một vùng đúng bằng số phút tối thiểu mà nếu thay đổi giá trị nhiệt độ tại những phút đó thì vùng sẽ đạt được điều kiện lý tưởng.

Với lượng data khá lớn và phải tập trung xử lý các công việc khác, Ivy giao cho bạn nhiệm vụ phải tính độ phù hợp của tất cả những vùng đất mà cô đã đo đạc được. Hi vọng đây không phải nhiệm vụ quá khó khăn!

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương n (2 ≤ n ≤ 105) là số phút trong một ngày của vùng đất.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên t1, t2, …, tn (|ti| ≤ 109) cho biết nhiệt độ từng phút.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là độ phù hợp của vùng đất được xét.

Example

Input:
4
-1 1 -2 1

Output:
1

Can you hear me?


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.