Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P192SUME - Phép Toán

Time limited 1s

Có 2 nhà toán học đại tài là Greek và Macedonia họ hơn thua nhau từng li từng tí, một ngày Greek nghĩ ra bài toán khá là hay ho và này nọ đó là ông đưa ra 1 dãy số và chỉ từ phép cộng trừ để tạo ra 1 số M cho trước, ông yêu cầu Macedonia phải giải nhưng quá thông minh nên Macedonia đã giải rất nhanh và để làm khó Greek nên ông đã biến đổi bài toán của chính Greek ông cho 1 dãy n phần tử a1,a2,a3,…….an và 1 số M nhưng thay vì 2 phép toán +,- ông thêm 1 phép toán nữa thành +,-,* và bắt Greek phải tìm ra biểu thức phù hợp để tạo ra số M

Do không kịp suy nghĩ nên nhà toán học đã kêu gọi sự trợ giúp từ các lập trình viên .Bạn hãy tìm cách giúp ông ấy nhé !

Input

-         Dòng đầu chứa số n(2<=n<=10) và số m( m<=10^18)

-         Dòng thứ 2 là dãy số a1,a2,a3,…..an ( |ai| <= 15000 )

Output

-         Nếu có thể tìm phép toán phù hợp hãy in ra tất cả các phép toán thỏa mãn (nếu có số âm phải để trong dấu ngoặc ( ) )

Nếu không tìm thấy in ra IMPOSSIBLE

Example

Input:

5 20

1 2 3 4 5

Output:

1+2+3*4+5=20

1+2-3+4*5=20

1+2*3*4-5=20

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.