Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P192SUMD - Vấn đề cơ bản

Cho 2 mảng a và b có cùng số phần tử là N.

Hãy chọn 3 số i, j, k sao cho a­i < aj  < ak  và i < j < k . Giả sử tổng S  = bi+bj+bk.

Hãy tìm S nhỏ nhất có thể có. Nếu không có bất kỳ bộ số i, j, k nào được tìm thấy thì in ra -1.

Input :

Dòng đầu gồm số nguyên dương N ( 3 <= n <= 3.10^3) .

Dòng thứ 2 gồm N số nguyên dương a1, a2,…, a(1 <= ai <= 10^9).

Dòng thứ 3 gồm N số nguyên dương b1, b2,…, b(1 <= bi <= 10^9).

Output:

Kết quả tìm được. 


Example:

Input

Output

5

2 4 5 4 10 

40 30 20 10 40

90

3

100 101 100

2 4 5

-1


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.