Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P192SUMB - Ăn socola

Time limit: 1s

Haley muốn tặng socola cho một cô bạn cùng trường. Cậu dự tính sẽ cho k thanh socola vào trong hộp. Để làm điều đó, Haley thực hiện n hành động. Hành động đầu tiên là cho một thanh socola vào hộp. Đối với các hành động còn lại, cậu được chọn một trong hai lựa chọn sau:

Lựa chọn thứ nhất: Trong trường hợp hộp chứa ít nhất một thanh socola, Haley lấy chính xác một thanh ra và ăn nó. Bằng cách này, số lượng thanh socola trong hộp giảm đi 1.

Lựa chọn thứ hai: Cho socola vào trong hộp. Trong trường hợp này, Haley sẽ cho thêm 1 thanh so với lần trước.

Vì vậy, nếu hộp trống, thì cậu chỉ có thể sử dụng tùy chọn thứ hai.

Bạn hãy tính số thanh socola mà Haley đã ăn. Với n, k đã cho đảm bảo câu trả lời luôn tồn tại.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên n và k (1<=n,k <= 1012) số hoạt động của Haley và số thanh socola còn lại trong hộp.

Output

Một dòng duy nhất là số socola mà Haley ăn.

Example

Input

Output

9 11

4

Giải thích:

Các hành động của Haley sẽ như sau: Đặt 1 thanh socola, đặt 2 thanh socola, ăn socola, ăn socola, đặt 3 thanh socola, ăn socola, đặt 4 thanh socola, ăn socola, đặt 5 thanh socola.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-11-08 04:43:00
chặt np tìm số thanh socola ít nhất phải bỏ vào hộp :( xong lại chặt nhị phân cho số lần hành động ít nhất. double chặt :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.