Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P192SUMA - Biến đổi dãy số

Time limit: 1s

Những dãy số luôn luôn chứa đựng vô vàn điều thú vị. Akira lại là một người đam mê các dãy số. Anh ta gọi một chuỗi a1, a2, ..., a là một dãy tăng nếu ai < ai+1 với 0 < i < n.

Khi nhận được dãy số nào đó, Akira luôn luôn muốn biến đổi dãy số đó thành dãy tăng. Anh ta tự nghĩ ra số nguyên dương d và một quy luật biến đổi. Trong mỗi bước thực hiện, anh ta có thể chọn một phần tử trong dãy và cộng thêm d vào nó.

Đam mê có thừa nhưng năng lực có hạn. Akira không thể tính ra số bước tối thiểu để biến đổi dãy số đó thành dãy tăng. Mọi người giúp anh ấy nhé!

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n và d (2 <= n <= 106, 1<= d <= 106).

Dòng thứ 2 chứa  số nguyên dương a1,a2 , …,a(1 <= ai <= 106)

Output

In ra số bước tối thiều để biến đổi dãy số thành dãy tăng.

Example

Input


Output


4 2

1 3 3 2

3Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.