Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P192PROG - Problem G - Truy tìm dãy số

Cho dãy số nguyên A gồm n số nguyên không âm – n chẵn. Dãy số A được sắp xếp theo thứ tự không giảm. Các phần tử trong dãy được đánh số từ 1 đến n.

Dãy số B gầm n/2 phần tử. Mới mỗi phần tử của dãy B, Bi = Ai + An-i+1

Cho dãy số B, hãy tìm ra dãy số A ban đầu.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa 1 số nguyên n duy nhất (2 ≤ n ≤ 2.105) – số phần tử của dãy A và n luôn luôn chẵn.
  • Dòng thứ 2 chứa n/2 số nguyên B1, B2, …, Bn/2 (0 ≤ Bi ≤ 1018) – dãy B với Bi = Ai + An-i+1.
  • Input đảm bảo luôn tồn tại ít nhất một dãy A thỏa mãn.

Output

  • In n số nguyên A1, A2, …, An (0 ≤ Ai ≤ 1018) trên 1 dòng.
  • Hãy nhớ rằng A là dãy không giảm.
  • Nếu có nhiều dãy A thỏa mãn, hãy in dãy A có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Example

Input
6
2 1 2

Output
0 0 1 1 1 2

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-02-23
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-04-06 04:28:28
test yeeu vaix car loonf ra ys
2019-03-15 03:27:25
Test hơi yếu rồi :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.