Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P192PROF - Problem F - Trò chơi Age Of Empires

Tèo đang chơi một trò chơi chiến thuật có tên là Age Of Empires.

Tèo đang xây dựng một đội quân lớn nhưng anh ta quên mất người chỉ huy của đội quân. Vì vậy anh ta muốn thuê một chỉ huy và muốn chỉ huy đó được nhiều chiến binh tôn trọng.

Mỗi chiến binh có một chỉ số là tính cách pi. Mỗi chỉ huy có hai chỉ số là tính cách pi và lãnh đạo li (tất cả các chỉ số đều là số nguyên dương). Chiến binh i tôn trọng chỉ huy j nếu pi ⊕ pj < lj. (⊕ là phép XOR)

Ban đầu đội quân của Tèo trống rỗng. Có 3 loại sự kiện sẽ diễn ra trong đội quân:

  • 1 pi — Một chiến binh có chỉ số tính cách pi gia nhập đội quân của Tèo.
  • 2 pi — Một chiến binh có chỉ số tính cách pi rời khỏi đội quân của Tèo.
  • 3 pi li — Tèo thuê một chỉ huy có chỉ số tính cách pi và lãnh đạo li

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên Q duy nhất (1 ≤ Q ≤ 100000) - số lượng sự kiện

Q dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả 1 trong 3 sự kiện:

  • 1 p(1 ≤ pi ≤ 108) — Một chiến binh có chỉ số tính cách pi gia nhập đội quân của Tèo.
  • 2 p(1 ≤ pi ≤ 108) — Một chiến binh có chỉ số tính cách pi rời khỏi đội quân của Tèo (đảm bảo có ít nhất một chiến binh như vậy có trong đội quân của Tèo).
  • 3 pi li (1 ≤ pi, li ≤ 108) — Tèo thuê một chỉ huy có chỉ số tính cách pi và lãnh đạo li.

Output

Đối với mỗi truy vấn loại 3, đưa ra số chiến binh hiện có trong đội quân tôn trọng chỉ huy mà Tèo muốn thuê.

 

Example

Input
6
1 2
1 3
3 2 2
1 4
1 3
3 2 2

Output
2
3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-02-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.