Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P192PROD - Problem D - Xâu đặc biệt

Kuro đã chán với các bài toán học, hôm nay cậu quyết định học về xâu. Cậu viết ngẫu nhiên một xâu ra giấy, cậu nhận thấy có nhiều chữ cái bị lặp lại và cậu không thích điều này. Cậu tự hỏi có bao nhiêu xâu con phân biệt chỉ gồm các chữ cái khác nhau được tạo ra từ xâu trên? Các bạn giúp Kuro tính ra kết quả nhé!

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên N (1 ≤ N ≤ 105) là độ dài của xâu Kuro đã viết.
  • Dòng thứ hai chứa một xâu mà Kuro viết (xâu chỉ gồm các chữ cái in thường và không chứa dấu cách)

Output

  • Số xâu con phân biệt chỉ gồm các chữ cái khác nhau được tạo ra từ xâu Kuro đã viết. Hai xâu con được coi là phân biệt nếu có chỉ số bắt đầu hoặc kết thúc khác nhau.

Example

Input
3
fii

Output
4

Giải thích:

Các xâu thoả mãn là: f, fi, i, i


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-02-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.