Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P18QPROF - QUALIFY ROUND 2018 F - SO SÁNH XÂU CON

Cho một xâu S và Q truy vấn. Mỗi truy vấn có dạng a b c d yêu cầu bạn so sánh 2 xâu con từ vị trí aà b và cà d. In ra “YES” nếu bạn có thể sắp xếp lại các kí tự của 2 xâu con sao cho 2 xâu mới thu được giống nhau, in ra “NO” trong trường hợp ngược lại.

Input

Dòng đầu tiên là một xâu ký tự chỉ bao gồm các ký tự thường có độ dài N (1 ≤ N ≤ 50 000). 

Dòng tiếp theo là số lượng truy vấn Q (1 ≤ Q ≤ 50 000).

Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 4 số nguyên a b c d.

Output

Với mỗi truy vấn in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Example

Test 1:
Input:
abbbabba
2
3 5 2 4
1 2 6 7 Output: NO
NO
Test 2:
Input:
acmptit
2
1 2 5 6
5 5 7 7
Output:
NO
YES

Giải thích test 1: Truy vấn 1: bba – bbb. Truy vấn 2: ab – bb


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-05-22 14:10:31
dùng mảng 2 chiều đánh dấu số lần xuất hiện
2018-05-15 09:04:52
-.- Nhìn ngon ăn mà hóc nhỉ
2018-05-15 07:26:06
Chắc test có vấn đề rồi!
2018-05-15 05:14:30 Vu Duy Truc
Sao không ai làm đúng vậy?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.