Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P18QPROE - QUALIFY ROUND 2018 E - LAN TRUYỀN DINH DƯỠNG

Cho một cây có N đỉnh và gốc tại đỉnh 1. Mỗi nút lá có chức năng tổng hợp chất dinh dưỡng, đồng thời lan truyền năng lượng cũng như các chất dinh dưỡng cho nút cha của nó để thực hiện quá trình tổng hợp. Quá trình lan truyền năng lượng sẽ làm tăng giá trị dinh dưỡng lên 1. Tức là nếu một nút tổng hợp được giá trị dinh dưỡng bằng V, sẽ giúp cho nút cha của nó sẽ tổng hợp được giá trị dinh dưỡng bằng V+1. Nếu một nút cha có nhiều nút con, giá trị dinh dưỡng của nó bằng tổng của giá trị dinh dưỡng của các nút con gửi lên.

Biết rằng mỗi nút lá ban đầu tổng hợp được chất dinh dưỡng có giá trị 1. Nhiệm vụ của bạn là hãy xác định xem mỗi nút của cây tổng hợp được bao nhiêu giá trị dinh dưỡng?

Input

Dòng đầu tiên là số lượng đỉnh N (N ≤ 200 000).  Dòng tiếp theo gồm N-1 số nguyên, a[2], a[3], …, a[N] lần lượt là cha của các nút 2, 3, …, N.

Output

In ra N số nguyên, số nguyên thứ i cho biết giá trị dinh dưỡng mà nút i tổng hợp được.

Example

Test 1:
Input:
3
1 1 Output: 5 1 1
Test 2:
Input:
5
1 2 2 4
Output:
13 8 1 3 1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-04-02 17:33:21
test 2 tại sao lại ra 13 8 1 3 1 nhỉ? cần ai đó thông não
2018-10-29 14:24:51
ad giải thích cho e test 2 với ạ, theo e hiểu thì phải là 8 7 1 3 1 chứ ạ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.