Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P18QPROD - QUALIFY ROUND 2018 D - TÍNH TỔNG

Cho số nguyên K. Hãy tính giá trị biểu thức S = 1k + 2k + 3k + … + nk theo modulo 109+7.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 10).  Mỗi test gồm 2 số nguyên n và K (0 ≤ K ≤ 1000, 1 ≤ n ≤ 1016).

Output

Với mỗi test in ra đáp án tìm được trên 1 dòng. 

Example

Input:
3
5 3
6 2
3 1 Output: 225
91
6

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-02-26 18:27:48
=)) Nộp AC ròi cơ mà thấy thằng khác nộp cũng phải nộp lại cho nó ngầu.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.