Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P18QPROB - QUALIFY ROUND 2018 B - ĐƯỜNG ĐI TỐI ƯU

Có N thành phố và M tuyến đường 2 chiều. Di chuyển hết tuyến đường thứ i mất T[i] phút và chi phí là C[i] đồng. Để tính toán chi phí tối ưu giữa 2 thành phố, tham số P được xác định bằng tích của thời gian di chuyển và chi phí di chuyển. Bạn đang ở thành phố 1. Nhiệm vụ của bạn là hãy tìm đường đi tối ưu (có giá trị P nhỏ nhất) từ thành phố hiện tại tới N-1 thành phố còn lại.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng thành phố N và số lượng tuyến đường M (N, M ≤ 100). M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 4 số nguyên u, v, T, C cho biết tuyến đường kết nối thành phố u và v có thời gian di chuyển bằng T và chi phí bằng C. (T, C ≤ 100). Có thể có nhiều tuyến đường kết nối hai thành phố, nhưng không có tuyến đường nào kết nối một thành phố với chính nó.

Output

In ra N-1 dòng, dòng thứ i là giá trị tối ưu của đường đi từ thành phố 1 tới thanh phố i+1. Nếu không có đường đi in ra -1. 

Example

Test 1:
Input:
4 4
1 2 2 4
3 4 3 1
4 2 1 2
1 3 3 1 Output: 8
3
12
Test 2:
Input:
3 2
1 2 2 5
2 1 3 3
Output:
9
-1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-05-15 02:58:46
sao test 1 ở thành phố 4 ra được 14 vậy @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.