Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P18QPROA - QUALIFY ROUND 2018 A - CHIA HẾT CHO 2

Cho số nguyên dương N. Nhiệm vụ của bạn là đếm xem có bao nhiêu ước số của N chia hết cho 2?

Input

Dòng đầu là số lượng bộ test T (T ≤ 100).  Mỗi bộ test gồm một số nguyên N (1 ≤ N ≤ 109)

Output

Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Example

Input:
2
9
8 Output: 0
3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.