Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P184SUMJ - ROUND 4J - Lũy thừa

Cho 3 số nguyên n, m, k. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản hãy tính nm modulo k.

Input

Một dòng gồm 3 số nguyên n, m, k. (0 < n, m, k < 1018).

Output

nm modulo k

Example

Input:
1 2 10

Output:
1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-07-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.