Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P184SUMH - ROUND 4H – Số T

Cho một dãy số T gồm N phần tử T1, T2, … , TN phân biệt. Một số nguyên được gọi là số T nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho một trong N số Ti. Hãy đếm số lượng các số T phân biệt trong đoạn [L, R].

Input

Dòng đầu tiên gồm một số nguyên dương Q (1 ≤ Q ≤ 20) là số lượng truy vấn.

Mỗi truy vấn có dạng như sau:

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên L, R (1 ≤ L ≤ R ≤ 1018).

Dòng thứ hai gồm 1 số nguyên N (1 ≤ N ≤ 10).

Dòng thứ 3 gồm N số nguyên T1, T2, … , TN (1 ≤ Ti ≤ 50). Các giá trị của Ti phân biệt.

Output

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả trên một dòng là số lượng các số T phân biệt trong đoạn [L, R].

Example

Input:
2
1 20
1
2
1 21
2
2 3

Output:
10
15

Subtask 1 (90%): 1 ≤ L ≤ R ≤ 105, 1 ≤ N ≤ 10.

Giải thích:

Ở truy vấn đầu tiên, các số thoả mãn là 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 20.

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-07-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.