Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P184SUME - ROUND 4E - Túi đựng thuốc

Trong tủ đựng thuốc của Chopper có N loại thuốc có trọng lượng lần lượt là C1, C2, … CN. Số lượng mỗi loại thuốc không giới hạn. Trong 1 lần cùng Robin dạo quanh khu rừng tại hòn đảo họ đi qua Chopper quyết định mang theo 1 số lọ thuốc sao cho số thuốc có trọng lượng đúng bằng M để việc mang đi dễ dàng.

Bạn hay tìm xem có bao nhiêu cách mà Chopper có thể mang theo những lọ thuốc của mình. Chú ý kết quả có thể rất lớn nên lấy dư cho 1000000007.

Input

Dòng đầu tiên 2 số M, N (0 < M, N < 1000).

Dòng tiếp theo là C1, C2, .. CN (0 < Ci ≤ 1000).

Output

Một số nguyên duy nhất là đáp án tìm được sau khi lấy dư cho 1000000007.

Example

Input:
4 3
1 2 3

Output:
4

Giải thích:

Có thể mang : (1,1,1,1), (1,1,2), (1,3) (2,2)

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-07-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.