Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P184SUMC - ROUND 4C - Max

Cho một mảng A kích thước N. Ban đầu tất cả các phần tử của A bằng 0. Bạn có Q truy vấn, mỗi truy vấn gồm 3 số nguyên L, R, X  (1 ≤ L ≤ R ≤ N, 1 ≤ X ≤ 109) thực hiện tăng các phần tử trong đoạn [L, R] lên X đơn vị. Số lớn nhất của mảng A nhỏ nhất có thể đạt được là bao nhiêu nếu như bỏ tối đa 1 truy vấn?

Input

Dòng đầu chứa 2 số nguyên N, Q là độ dài của mảng và số truy vấn (1 ≤ N ≤ 105, 1 ≤ Q ≤ 105)

Q dòng tiếp theo chứa 3 số nguyên L, R, X (1 ≤ L ≤ R ≤ N, 1 ≤ X ≤ 109).

Output

Số lớn nhất của mảng A nhỏ nhất có thể đạt được khi bỏ tối đa 1 truy vấn.

Example

Input:
4 2
1 3 1
2 4 1

Output:
1
Input:
4 3
2 4 2
1 2 2
3 4 1

Output:
2

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.