Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P183PROI - ROUND 3I - Xâu cô đơn

Xâu cô đơn là xâu chỉ gồm đúng một chữ cái lặp lại 1 hoặc nhiều lần. Ví dụ a, bbb, cc, ddddd là các xâu cô đơn, còn ab, def, gissm thì không.

Với câu cô đơn, người ta tính giá trị của xâu này bằng số thứ tự của chữ cái trong bảng chữ cái Alphabet (bắt đầu tính từ 1) nhân với số lần lặp lại chữ cái ý trong xâu. Ví dụ ddddd = 4 * 5 = 20, bbb = 2 * 3 = 6.

Giờ bạn được cho 1 xâu S và các truy vấn, mỗi truy vấn là 1 số nguyên x, bạn cần trả lời câu hỏi: Có hay không 1 xâu con liên tiếp của xâu S là một xâu cô đơn và có giá trị đúng bằng x.

Input

Dòng đầu gồm xâu S có độ dài không quá 105 và một số nguyên dương N không quá 105.

N dòng tiếp theo là N truy vấn, mỗi truy vấn gồm một số nguyên x (1 <= x <= 107)

Dòng thứ 2 biểu diễn 1 xâu nhị phân có độ dài n.

Output

Gồm N dòng, mỗi dòng tương ứng với từng truy vấn. In ra “Yes” nếu tồn tại xâu con liên tiếp của S và có giá trị là x, ngược lại in ra “No”.

Example

Input:
abccddde 6
1
3
12
5
9
10 Output: Yes
Yes
Yes
Yes
No
No

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-03-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.