Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P183PROH - ROUND 3H - 3 ngọn tháp

Để chào đón kì thi ACM PTIT 2018, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã cho xây dựng 3 chọn tháp. Tiêc rằng, 3 ngọn tháp này được xây dựng bởi 3 người thợ khác nhau, do không để ý nên mỗi các ngọn tháp có nhiều cao không đồng đều. Để làm cho đẹp hơn, Học viện đã quyết định sẽ phá bỡ bớt các ngọn tháp (từ đỉnh xuống) để sao cho 3 ngọn tháp có kích thước bằng nhau.

Biết rằng các ngọn tháp được xây dựng bằng các khối đá có chiều cao khác nhau, và để phá vỡ bớt chiều cao của ngọn tháp, người thợ chỉ có thể loại bỏ lần lượt các khối đá. Bạn hãy tính giúp chiều cao tối đa của 3 ngọn tháp sau khi đã tháo bỏ các phần dư.

Input

Dòng đầu gồm 3 số nguyên n1, n2, n3 (0 < n1, n2, n3 <= 105) là số lượng các khối đá xây dựng lên 3 ngọn tháp.

3 dòng tiếp theo biểu diễn lần lượt chiều cao của từng khối đá trong 3 ngọn tháp theo chiều từ đỉnh xuống (0 < Chiều cao mỗi khối đá <= 100)

Output

In ra chiều cao tối đa của 3 ngọn tháp sau khi đã tháo bỏ phần dư thừa.

Example

Input:
5 3 4
3 2 1 1 1
4 3 2
1 1 4 1 Output: 5

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-03-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.