Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P183PROE - ROUND 3E - Hiệu của hai mảng

Cho mảng A có n phần từ và mảng B có m phần từ. Các phần tử trong mảng được đánh số thứ tự bắt đầu từ 1. Hiệu của 2 mảng A và B được tính bằng công thức sau:

Input

Dòng đầu là số nguyên t – số bộ test của bài (t ≤ 20)

Mỗi bộ test gồm 4 dòng:

  • Dòng thứ nhất là số nguyên dương n – số phần từ của mảng A (n ≤ 5.104)
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên, được cách nhau bởi 1 dấu cách theo thứ tự là các phần tử của mảng A (|Ai| ≤ 104)
  • Dòng thứ ba là số nguyên dương m – số phần từ của mảng A (m ≤ 5.104)
  • Dòng thứ tư chứa m số nguyên, được cách nhau bởi 1 dấu cách theo thứ tự là các phần tử của mảng B (|Bi| ≤ 104)

Output

Mỗi bộ test in ra trên 1 dòng số nguyên duy nhất là hiệu của 2 mảng A và B.

Example

Input:
2
3
2 3 1
4
1 2 3 4
2
10 12
2
6 8 Output: -10
4

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-03-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.