Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P183PROA - ROUND 3A - Chứng chỉ hạng A

Anna là một học sinh của một trường trung học nổi tiếng. Trước khi ra trường cô ấy phải nhận được một chứng chỉ hạng A để xin vào một trường đại học uy tín.

Trong trường học, nơi mà Anna đang học, giáo viên sẽ ghi lại các điểm của Anna - đó là các số nguyên từ 1 đến k. Điểm tồi tệ nhất là 1, tốt nhất là k. điểm số được tính là một trung bình của tất cả các điểm, làm tròn đến số nguyên gần nhất. 

 Ví dụ, nếu Anna có dấu hiệu [8, 9] thì đánh dấu chứng chỉ là 9, bởi vì mức trung bình bằng 8,5 và được làm tròn là 9, nhưng nếu các dấu hiệu là [8, 8, 9], Anna sẽ có điểm sau khi làm tròn là 8.

Để có được chứng chỉ hạng A thì Anna phải có điểm k.

Anna có n môn trong năm nay. Tuy nhiên, cô ấy sợ rằng điểm của cô ấy không đủ để có được điểm cuối cùng k. Anna đã quyết định yêu cầu hacker Cườngđz giúp đỡ và ngay lập tức nhận được trả lời của Cườngđz. Anh ta đã sẵn sàng để hack lớp đăng ký cho Anna và để thêm Anna bất kỳ số lượng các điểm bổ sung từ 1 đến k. Để khó bị phát hiện thì Cườngđz muốn điểm số thay đổi là ít nhất nhưng vẫn phải đảm bảo cho Anna qua được với điểm k.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k (1 ≤ n ≤ 100, 1 ≤ k ≤ 100) biểu thị số lượng điểm số và số điểm cao nhất có thể.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên a1, a2, ..., an (1≤ ai ≤ k) là điểm số của Anna trước khi hack.

Output

In một số nguyên duy nhất là số điểm mà Cườngđz phải bổ sung để thay đổi điểm cuối cùng của Anna.

Example

Input:
2 10
8 9 Output: 4

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-03-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-03-25 11:18:48
Bác nào cho e biết e sai ở đâu vậy ạ

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
main(){
int n,k,s=0,dem=0;
cin>> n >> k;
int a[n];
for(int i=0;i<n;i++){
cin>> a[i];
s+=a[i];
}
while(1){
s+=k;
dem++;
double x=dem+n;x=x*9.5;
if(s>=x) break;
}
cout<< dem;
}
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.