Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P181SUMJ - ROUND 1J - Giai thừa và ước số

Cho 2 số nguyên không âm A và B (A <= B), hãy tính số ước số nguyên dương của (B!/A!).

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T là số lượng bộ test (1 <= T <= 400 000).

T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên A, B (0 <= A <= B <= 100).

Output

Gồm T dòng, mỗi dòng gồm một số nguyên là kết quả của bộ test tương ứng.

Example

Input:
3
4 6
4 5
3 3 Output: 8
2
1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-07-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-07-24 12:02:08
test a=0, b=100:
co phai ra 39001250856960000 khong vay moi nguoi?
2018-09-09 13:00:05
EZ ma
2018-07-27 13:19:41
-_- Không khó mà không AC được. Điên mất
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.