Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P181SUMI - ROUND 1I - Mancala

Kirito ngày bé rất thích chơi Mancala - một trò chơi nổi tiếng ở Trung Đông. Nó được chơi trên một bảng gồm 14 lỗ.

Ban đầu, lỗ thứ i có Ai viên đá. Khi đến lượt một người di chuyển, người đó sẽ chọn ô có số viên đá dương. Sau đó, lấy tất cả các viên đá trong lỗ đó và phân phối mỗi viên đá vào một ô tiếp theo chiều ngược kim đồng hồ.

Lưu ý rằng thứ tự ngược chiều kim đồng hồ có nghĩa là nếu người chơi lấy đá từ lỗ thứ i, anh ta sẽ đặt đá vào lỗ (i+1), tiếp theo là lỗ (i+2),...Nếu anh ta đặt một hòn đá vào lỗ 14, viên đá tiếp theo sẽ được đặt vào lỗ đầu tiên.

Sau khi di chuyển, người chơi sẽ thu thập tất cả các viên đá nằm trong ô có số lượng viên đá chẵn.

Kirito muốn biết số điểm tối đa mà anh ấy có thể được sau một lần di chuyển.

Input

Dòng duy nhất chứa 14 số nguyên A1, A2, ..., A14 (0 <= Ai <= 10^9) - số lượng viên đá trong mỗi ô.

Nó được đảm bảo với bất kì i ( 1 <= i <= 14), Ai là số 0 hoặc số lẻ và có ít nhất 1 viên đá trong bảng.  

Output

Một số nguyên, số điểm tối đa sau một lần di chuyển.

Example

Input:
0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0

Output:
4
Giải thích:
Sau khi di chuyển lỗ có 7 viên đá, bảng sẽ thành 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1. Sau đó Kirito thu thập các ô có số viên đá chẵn và kết thúc với 4 điểm

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-07-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.