Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P181SUMH - ROUND 1H - Cặp nghịch đảo

Cho một dãy số A gồm n phần tử A1, A­, … , An (1 ≤ n ≤ 2 × 105). Hãy đếm số các cặp (i, j) thoả mãn 1 ≤ i ≤ n và i < j ≤ Ai sao cho tồn tại một cặp (j, i) thoả mãn 1 ≤ j ≤ n và i ≤ Aj.

Input

Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T (1 ≤ T ≤ 20) là số lượng bộ test.

Mỗi bộ test có dạng như sau:

  • Dòng đầu tiên gồm một số nguyên n (1 ≤ n ≤ 2 × 105) là số phần tử của dãy số A.
  • Dòng tiếp theo gồm n số nguyên A1, A­, … , An (1 ≤ Ai ≤ 109).

Output

Với mỗi bộ test in ra trên một dòng là số cặp tìm được.

.Example

Input:
2
3
3 4 2
3
1 2 5 Output: 3
0
Giải thích:
Ở ví dụ đầu tiên các cặp thỏa mãn là (1, 2), (1, 3), (2, 3).

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-07-06
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.