Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P181SUMF - ROUND 1F - Biến đổi xâu

Cho xâu S gồm các chữ cái tiếng Anh in hoa. Tại mỗi bước biến đổi bạn có thể đổi chỗ 2 chữ cái liền kề trong xâu S. Bạn hãy tìm số bước biến đổi xâu S ít nhất để thu được xâu T sao cho xâu T không chứa xâu con "CL" (nghĩa là chữ cái 'L' không được đứng sau chữ cái 'C').

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1 <= n <= 75) - độ dài của sâu S.

Dòng tiếp theo chứa xâu S (gồm toàn chữ cái tiếng Anh in hoa và có độ dài là n).

Output

Số bước tối thiểu để thu được xâu T.

Example

Input:
5
CLPCL Output: 2

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-07-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.