Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P181SUME - ROUND 1E - Vé buýt

Một hệ thống vé xe buýt được thử nghiệm tại thành phố T, chỉ có một thẻ xe buýt duy nhất cho một hành khách. Để thực hiện một chuyến đi, hành khách cần quét thẻ xe buýt và chi phí hành khách phải trả sẽ là tối thiểu, tính theo 3 loại vé:

1. Vé cho duy nhất một chuyến đi: 6000 đồng.

2. Vé cho tất cả các chuyến đi thực hiện trong 2 giờ: 15000 đồng.

3. Vé cho tất cả các chuyến đi thực hiện trong 24 giờ: 40000 đồng.

Coi mỗi chuyến đi mất chính xác 1 phút. Sau mỗi chuyến đi, hệ thống sẽ phân tích các chuyến đi trước và chuyến đi hiện tại để chọn vé và tính tổng chi phí tối thiểu.
Tổng chi phí thực hiện tất cả các chuyến đi tính đến thời điểm ngay trước đó và thời điểm hiện tại là a và b. Chi phí hành khách phải trả thêm cho chuyến đi hiện tại là b-a. Cho biết các chuyến đi thực hiện bởi một hành khách. Hãy tính chi phí người đó phải trả thêm sau mỗi chuyến đi. 

Input

Dòng đầu chứa số nguyên N (0 < N < 10^5) - số chuyến đi hành khách thực hiện.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa thời điểm bắt đầu chuyến đi t[i] (0 <= t[i] <= 10^9) được tính bằng phút kể từ thời điểm khởi động hệ thống (tất cả các t[i] đều khác nhau và tăng dần).

Output

Gồm N dòng, dòng thứ i chứa chi phí cần trả thêm để thực hiện chuyến đi thứ i.

Example

Input:
10
13
45
46
60
103
115
126
150
256
516 Output: 6000
6000
3000
0
0
0
0
6000
6000
6000

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-07-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.