Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P181SUMD - ROUND 1D - Tiếp sức mùa thi

Sắp tới PTIT hoàng gia đón tân sinh viên làm thủ tục nhập học, nên CLB ITPTIT đã ra cho Lù chọn ra 1 nhóm sinh viên gồm cả nam và nữ tiếp sức cho CLB sinh viên tình nguyện.

Biết CLB IT có N nam và M nữ. CLB muốn chọn ra một nhóm có đúng T bạn, trong có có ít nhất 4 nam và ít nhất 1 nữ. Lù đã rất nhanh trí chọn ra được 1 đội nhưng bị người anh trai là Ace đố Lù đếm xem có bao nhiêu cách chọn ra 1 nhóm như vậy. Do bản chất não làm bằng cao su nên câu đó của Ace là quá khó các bạn hãy giúp Lù chả lời câu đó của ace nhé!

Input

Một dòng duy nhất chứa 3 số nguyên N, M, T( 4 <= N <= 30, 1 <= M <= 30, 5 <= T <= N + M).

Output

In ra số cách tạo nhóm.

Example

Input:
5 2 5

Output:
10

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-07-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-07-14 11:50:50
https://ideone.com/X40AYI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.