Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P181SUMC - ROUND 1C - Chia dư

Kuro là một người rất thông minh và rất thích những bài toán liên quan đến phép chia dư. Biết vậy nên thầy giáo đã thử thách Kuro bằng một bài toán sau: Cho hai mảng A và B có độ dài N gồm các số nguyên không âm (đánh số từ 1 đến N). Liệu ta có thể tìm được số nguyên dương K nhỏ nhất thỏa mãn B[i] = A[i] mod K với mọi 1 <= i <= N hay không? Kuro đã giải quyết xong bài toán này còn bạn thì sao?

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N (1 <= N <= 10^5).

Dòng thứ hai chứa N số nguyên A[i] là giá trị các phần tử của mảng A (0 <= A[i] <= 10^9).

Dòng cuối chứa N số nguyên B[i] là giá trị các phần tử của mảng B (0 <= B[i] <= 10^9).

Output

In ra số nguyên dương K nhỏ nhất để B[i] = A[i] mod K với mọi 1 <= i <= N. Nếu không có số nào thỏa mãn in ra -1.

Example

Input:
6
28 6 45 27 15 24
3 1 0 2 0 4
Output:
5

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-07-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-10-21 15:49:32 dhkhtn
B(i) = (A(i) mod K) chứ ko phải là B(i) = A(i) (mod K)
2018-10-21 15:28:22 dhkhtn
K nhỏ nhất là 1. Đề bài thiếu dữ kiện.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.