Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P181SUMA - ROUND 1A - Điểm gặp nhau

Hôm nào trong giờ toán học, Lù vô tình được vào chung nhóm với Thảo Nhi. Một bạn hot girl của trường. Cô giao cho nhóm Lù và Thảo Nhi đề bài như sau:

Cho N điểm trong mặt phẳng sao cho không có 3 điểm thẳng hàng. Tìm N sao cho số tam giác tạo từ các đỉnh đã cho gấp K lần số đoạn thẳng được nối từ các điểm ấy.

Nhưng do Lù không chú ý nghe giảng và đây là 1 bào toán nên Lù không thể giải được bài toán khó cô giáo ra, các bạn hãy giúp Lù tìm N thỏa mãn.

Input

Số nguyên K duy nhất ( 1 <= K <= 10 ^ 9 ).

Output

In ra số N tìm được.

Example

Input:
2

Output:
8

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-07-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-01-23 06:11:23
đúng tên nyc :)
2019-01-31 15:23:20
3x+2
2018-09-05 05:18:42
Chia sẻ tài liệu học C/C++ từ cơ bản đến nâng cao : https://licklink.net/eUvSt
2018-07-14 11:29:51
https://photos.app.goo.gl/nzzbhtB16YQX69BS6
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.