Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P17QPROJ - QUALIFY ROUND 2017 J - PHA CHẾ MATCHA

Matcha trà xanh là một loại đồ uống khá phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Matcha trà xanh được điều chế từ loại bột matcha có sẵn. Tại một quán Matcha gần PTIT, các sinh viên gọi loại matcha trà xanh có nồng độ bằng n. Tuy nhiên, cửa hàng đã pha sẵn k loại matcha có nồng độ a[1], a[2], …, a[k], và vì vậy đã hết lượng bột matcha dự trữ để pha chế mới. Chủ cửa hàng phải trộn các chai matcha có sẵn với nhau, sao cho đạt được nồng độ bằng n.

Giả sử rằng cửa hàng có vô số các chai matcha với mỗi loại nồng độ. Các bạn hãy tính xem cần sử dụng ít nhất bao nhiêu chai matcha có sẵn để tạo ra được loại matcha có nồng độ mà các bạn sinh viên yêu cầu? Nếu không tìm được đáp án, hãy in ra -1.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên n và k (1 ≤ n ≤ 1000, 1 ≤ k ≤ 106).

Dòng tiếp theo gồm k số nguyên a[i] (0 ≤ a[i] ≤ 1000).

Output

In ra một số nguyên là số lượng chai matcha ít nhất cần sử dụng.

Example

Test 1:
Input:
400 4
100 300 450 500 Output: 2
Test 2:
Input:
50 2
100 25
Output:
3

Giải thích test 2: Sử dụng 1 chai 100 và 2 chai 25 tạo ra được loại matcha mới có nồng độ bằng (100+25+25)/3 = 50.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.