Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P17QPROI - QUALIFY ROUND 2017 I - ĐẢO MA TRẬN

Cho ma trận kích thước N x N gồm các giá trị 0 và 1. Bạn được phép sử dụng thao tác đảo hai hàng liền kề của ma trận. Hãy tìm cách đảo các hàng của ma trận với ít thao tác nhất có thể, sao cho các vị trí giá trị 1 của ma trận cuối cùng phải nằm ở dưới hoặc ở trên đường chéo chính.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 100).

Mỗi test gồm 1 số nguyên dương N (N ≤ 8).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một xâu có N kí tự.

Output

Với mỗi bộ test in ra chữ “Case” kèm số thứ tự bộ test. Sau đó là số thao tác ít nhất tìm được.

Example

Input:
3
2
10
11
3
001
100
010
4
1110
1100
1100
1000
Output:
Case #1: 0
Case #2: 2
Case #3: 4 

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.