Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P17QPROH - QUALIFY ROUND 2017 H - TÍCH VÔ HƯỚNG

Tích vô hướng của 2 vector U = (x1, x2, …, xN) và V = (y1, y2, …, yN) được định nghĩa bằng:

U*V = x1*y1 + x2*y2 + … + xN*yN

Nhiệm vụ của bạn là hãy sắp xếp các thành phần của vector U và V (tìm hoán vị của x1, x2, …, xN và y1, y2, …, yN), sao cho thu được kết quả tích có hướng của U và V đạt giá trị nhỏ nhất.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 10).

Mỗi test gồm số nguyên dương N, là số chiều của vector (N ≤ 800).

2 dòng sau, mỗi dòng lần lượt là tọa độ của vector U và V. Các giá trị tọa độ có giá trị tuyệt đối không vượt quá 106.

Output

Với mỗi test, in ra số thứ tự và kết quả tích vô hướng nhỏ nhất thu được.

Example

Input:
2
3
1 3 -5
-2 4 1
5
1 2 3 4 5
1 0 1 0 1
Output:
Case #1: -25
Case #2: 6 

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-24 18:31:21
Chú Mèo Chui Xoong: meow
2018-02-28 17:57:29
Case #1: -25 -,-

2018-02-24 12:04:23
-_-. ghét mấy bài có case vch.-_-. k để ý xuất phát là toi. bảo sao k ac được
2018-02-21 08:22:00
long long ý là ac
2018-02-21 06:15:42
ai có test e xin vs , e test mãi mà nộp vẫn sai
2017-11-23 17:33:55
Test thử trên máy ac rồi mà sao trên này vẫn báo sai nhỉ @@
2017-05-02 10:44:02 hồ vãn tuấn
ai có bộ test bài này không nhỉ. cho tôi xin với
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.