Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P17QPROG - QUALIFY ROUND 2017 G - GIẢI QUYẾT ÙN TẮC GIAO THÔN

Đất nước X là một đất nước du lịch rất phát triển với hàng trăm triệu lượt khách mỗi năm. Lượng hành khách đến quá đông đã gây nên hiện tượng tắc nghẽn giao thông trên đường hàng không do các tuyến đường chằng chịt nhau.

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của nước này đã đưa ra một phương án rất đặc biệt, nhằm giải quyết vấn nạn này. Mỗi ngày, ông quyết định chọn lấy 1 thành phố, và xóa bỏ tất cả các đường bay hiện tại của thành phố này, đồng thời mở các đường bay tới các thành phố mà trước đó chưa được kết nối tới thành phố này.

Mục tiêu của phương án nhằm lần lượt xây dựng lại trật tự đường bay, và cuối cùng, giữa 2 thành phố bất kì sẽ luôn có một đường bay trực tiếp.

Các bạn hãy thử tính xem liệu phương án của bộ trưởng có đạt được mục tiêu đề ra hay không, tức đến một ngày nào đó sẽ kết nối trực tiếp được tất cả các thành phố?

Input

Dòng đầu tiên là N (N ≤ 1000), số lượng thành phố.

Dòng tiếp theo là số nguyên M (M < N*(N-1)/2), là số lượng đường bay hiện có.

M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u, v cho biết có một đường bay giữa u và v.

Output

In ra “YES” nếu như phương án thực hiện được, “NO” trong trường hợp ngược lại.

Example

Test 1:
Input:
3
2
1 2
2 3 Output: NO
Test 2:
Input:
4
2
1 3
2 4
Output:
YES

Giải thích test 2: Chọn thành phố 1, sau đó thành phố 3.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.