Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P17QPROF - QUALIFY ROUND 2017 F - TAM GIÁC CÓ TRỌNG TÂM NGUYÊ

Cho trước N tam giác với các tọa độ nguyên. Trọng tâm của 1 tam giác với các đỉnh (x1, y1), (x2, y2) và (x3, y3) được xác định bằng G = ((x1+x2+x3)/3, (y1+y2+y3)/3).

Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số lượng các tam giác có tọa độ trọng tâm là nguyên.

Tọa độ N tam giác sẽ được sinh ra như sau: với x[0], y[0] cho trước,

For i = 1 to n-1

x[i] = (A*x[i-1] + B) mod M

y[i] = (C*y[i-1] + D) mod M

[Edit]: 3 điểm thẳng hàng cũng được coi là một tam giác.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 10).

Mỗi test gồm 7 số N (3 ≤ N ≤ 100 000) và A, B, C, D, x[0], y[0], M (có giá trị không vượt quá 109).

Output

Với mỗi test in ra STT và đáp án tìm được.

Example

Input:
2
4 10 7 1 2 0 1 20
6 2 0 2 1 1 2 11
Output:
Case #1: 1
Case #2: 2 

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.