Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P17QPROD - QUALIFY ROUND 2017 D - PHÂN HOẠCH DÃY SỐ

Cho dãy số gồm có N phần tử. Nhiệm vụ của bạn là hãy phân hoạch dãy số thành 3 tập hợp A, B, C sao cho tổng các phần tử trong tập hợp A bằng với tổng các phần tử trong tập hợp B, đồng thời, giá trị tổng các phần tử trong tập hợp C là nhỏ nhất.

Input

Dòng đầu tiên là N (N ≤ 500), số lượng phần tử trong dãy số.

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên. Tổng tất cả các phần tử của dãy số không vượt quá 105.

Output

In ra một số nguyên là tổng của tập hợp A và C.

Example

Test 1:
Input:
4
2 3 1 6 Output: 6
Test 2:
Input:
5
2 3 5 8 13
Output:
18

Giải thích test 2: Dãy A = [5 8], dãy B = [13], C = [2 3].


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.