Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P17QPROC - QUALIFY ROUND 2017 C - SỐ KHÔNG HOÀN HẢO

Một số hoàn hảo nếu nó bằng tổng các ước nhỏ hơn nó.

Ví dụ 28 là một số hoàn hảo vì 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14.

Ta gọi đại lượng f(N) đặc trưng cho sự không hoàn hảo của một số. f(N) bằng hiệu giữa N và các ước của N nhỏ hơn nó. Như vậy với một số hoàn hảo N, f(N) = 0.

Nhiệm vụ của bạn là hãy viết một chương trình tính tổng f(A) + f(A+1) + … + f(B) với A, B cho trước.

Input

Gồm 2 số nguyên A, B (A, B ≤ 107).

Output

In ra một số nguyên là đáp án của bài toán.

Example

Test 1:
Input:
1 8
Output:
16
Test 2:
Input:
24 24
Output:
12

Giải thích test 1: 1 + 1 + 2 + 1 + 4 + 0 + 6 + 1 = 16;


	

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-07-11 06:58:24
gần 5s =))
2018-10-04 17:03:33
test 2 output phải là -12 chứ nhỉ
2017-04-27 08:05:23 hồ vãn tuấn
f(a)=abs(a- sum);
2017-04-25 16:14:31
Nub! :D
2017-04-19 05:50:22
ai giải thích hộ m test 2 vs. tks!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.