Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P17QPROB - QUALIFY ROUND 2017 B - GHÉP XÂU

Cho M xâu kí tự. Nhiệm vụ của bạn là hãy ghép các xâu này thành một từ, sao cho từ thu được có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 100).

Mỗi test gồm số nguyên M (M ≤ 9) là số lượng các từ, theo sau là M xâu.

Mỗi xâu có độ dài không vượt quá 10.

Output

Với mỗi test hãy in ra xâu có thứ tự từ điển nhỏ nhất tìm được.

Example

Input:
5
4 acm ptit for students
5 k duz q rc lvraw
3 a bb cc
5 asf asfi asfi afsi okj
5 ukuy hopji lie jaa dcyi
Output:
acmforptitstudents
duzklvrawqrc
abbcc
afsiasfasfiasfiokj
dcyihopjijaalieukuy

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-12-14 23:03:45
P17QPROB: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p17qprob-qualify-round-2017-b-ghep-xau.html
2017-04-24 13:43:14
Theo thứ tự từ điển nhé! cd ca c => ccacd
2017-04-18 13:21:49
max khó @@

Last edit: 2017-05-02 17:44:48
2017-04-17 17:39:51 Hải An
abcaaa abca abc
2017-04-17 16:58:29
bác nào hôm đấy làm dc bài này up source code đi huhu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.